Clairvoyant Medium Uddannelse

EN UDDANNELSE DU KOMMER TIL AT BRUGE HVER DAG RESTEN AF LIVET
– PRIVAT OG PROFESSIONELT

Clairvoyant Medium Uddannelsen v/ Camila Würtzgaard er en dybdegående, jordbunden psyko-spirituel uddannelse, der sigter mod at uddanne nogle af landets dygtigeste spirituelle rådgivere, der er solidt forankret i sig selv og kroppen. Det er en gennemtænkt og velfunderet uddannelse, der er karakteriseret ved høj faglighed, kvalitet og etik – på alle områder.

“Der er fokus på kroppen som en sund beholder for det spirituelle arbejde
– og ikke kun åbning af samt arbejde med chakraerne”

Camila Würtzgaard

Under hele uddannelsen er der, sideløbende med den spirituelle faglighed, stort fokus på undervisningsmiljøet og det HELE menneske; de studerendes egne processer og indre landskaber. Den enkelte studerende følges tæt og tilbydes terapeutisk støtte i forbindelse med alle moduler og individuelle samtaler fordelt over uddannelsesforløbet samt supervision under og efter uddannelsen. Det gør CMU til Danmarks (måske) tryggeste og mest terapeutisk forankrede clairvoyant uddannelse – sammenlignet med øvrige udbydere generelt set – med stor stolthed, da det er afgørende for evnen til at stå i samt kvaliteten af det spirituelle arbejde; evneudfoldelsen, evnen til at skelne og mødet med klienter.

DET FÅR DU UNDER UDDANNELSEN:

 • 15 moduler af høj faglig kvalitet (teori & praksis)
 • 348 undervisningslektioner – inkl. træningssessioner
 • En kompetent og erfaren underviser – der er læreruddannet, eksermineret & godkendt af clairvoyant foreningen og uddannet spirituel integrativ terapeut
 • Danmarks (måske) tryggeste spirituelle uddannelse med en terapeut, der støtter dig i dine processer
 • En praksisnær undervisning der er teoretisk funderet – også videnskabeligt
 • En bred vifte af metoder og redskaber, der sikrer evnen til at være specifik i dit spirituelle arbejde
 • 1 x indledende (optagelses)samtale
 • 3 x individuelle terapeutiske samtaler
 • 2 x gruppesupervisioner – under uddannelsen
 • 1 x gruppesupervision – efter endt uddannelse
 • 1 x certificerings- og afslutningsdag efter modul 15, hvor du løftes og hyldes
 • Dybdegående værensarbejde & dybe terapeutiske processer
 • Certificering “clairvoyant medium rådgiver” og eksamensbeviser på baggrund af teoretisk og praktisk eksamen
 • Q&A under hele forløbet i lukket online gruppe
 • Løbende sparring og feedback på skriftlige opgaver
 • Undervisning i klinikdrift og opstart af virksomhed
 • Undervisningsmaterialer – herunder login for studerende & lydfiler
 • Snacks & drikkevare

FAGLIGT INDHOLD:

Det faglige indhold bygger på et solidt fundament af og vekselvirkning mellem personlig udvikling og spirituel viden/træning. Denne koblingen sikrer det bedst mulige grundlag for det spirituelle arbejde:
– fundamentet for optimal bevidsthedsudvidelse og kvaliteten af evneudfoldelsen dvs. evnen til at arbejde som ren kanal for højere bevidstheder & sanse energi i sin reneste form
– solid forankring og ikke mindst bevidsthed & bevægelse af eget stof.
Alt sammen afgørende for dybden, kvaliteten og renheden af det spirituelle arbejde. 

Undervisningen er praksisnær (learning by doing) og læner sig op af teorier, der, i videst muligt omfang,  understøttes af forskningens opdagelser – herunder den nyeste bevidsthedsforskning og kvantefysikken. Undervisningens indhold er således skabt på et gennemtænkt, velfunderet og oplysende grundlag, der sikrer høj kvalitet og faglighed

DET LÆRER DU:

 • Meditation, åndedræt og centrering
 • Bevidsthedsudvikling – udvidelse & nærvær
 • Energiforståelse og -håndtering
 • Skelne evne – hvad er mit og hvad er andres?
 • Skabelse af sammenhæng mellem krop, sind og ånd
 • Forbedring/ opretholdelse af det æteriske energiniveau
 • At benytte og forvalte dine psykiske evner – på en sund måde
 • Psykisk læsning & medialt arbejde 
 • Clairvoyancens mange former
 • Forskellige redskaber, metoder og tilgange til det clairvoyante arbejde
 • Teknikker til at blive specifik
 • Auralæsning; psykologiske temaer i auraen
 • Visualisering
 • Farvernes sprog
 • Symbollære
 • Fotometri & psykometri
 • Telefonclairvoyance
 • At afkode energetiske fortællinger
 • Forskellige sessionstyper eks. personlighedsclairvoyance , karmasitting, tidligere liv-læsning m.fl.
 • Guide-kontakt
 • Åndekontakt
 • Afdødekontakt
 • En-til-en-sessioner
 • Platform & klarsyn
 • Husrens
 • Rensning & beskyttelse
 • Opbygning af sessioner
 • At være fastforankret clairvoyant medium med hjerte, etik og ansvar
 • Klientsprog & klienthåndtering
 • Navigation i det følelsesmæssige spændingsfelt
 • Bevidsthed om egne mønstre & forsvar
 • Bevidsthed om og bevægelse af egne tematikker
 • Sund forankring
 • Etablering af værenssted
 • Dans og bevægelse som redskab
 • Indre styrring/ ydre styrring
 • Chakra arbejde – i forskellige former
 • At samarbejde med den fysiske krop
 • Tillid, intuition og klarhed

DET FÅR DU VIDEN OM:

 • Teoretikere, tænkere og filosoffer, der har haft betydning for det psyko-spirituelle arbejde
 • Åndsvidenskab, teosofi & spiritisme – herunder åndeverdenens opbygning
 • Parapsykologi og ESP-fænomener
 • Nyere bevidsthedsforskning – herunder kvantefysisk
 • Bevidsthedsniveauer og bevidsthedsplaner
 • Menneskets opbygning
 • Energisystemet & psykiske legemer 
 • Chakra systemet & psykologiske temaer 
 • Sammenhængen mellem krop, sind, ånd – og energi
 • ‘Den sjælelige udviklingsrejse’
 • Reinkarnation, karma & tidligere liv 
 • Livet mellem livene 
 • De psykiske evner og åndelig udvikling
 • Nuets kraft og centrering
 • Selvudviklingens betydning for det spirituelle arbejde
 • Personlig udvikling
 • Klinikdrift
 • Universets naturlove
 • Din vej – dit sjæls kald

MODULBESKRIVELSE

Den personlige og spirituelle rejse

På første modul introduceres du til grundtankerne samt fundamentet for CMU.

Vi starter ”Den personlige og spirituelle rejse” med at skabe et solidt, videnskabeligt og veldokumenteret fundament samt en solid (faglig) forståelse for sammenhængen mellem krop, sind, ånd – og ikke mindst energi. Du introducere for den esoteriske visdom og filosofi herunder forskellige tænkere, mystikkere og filosoffer, som har haft afgørende betydning for åndsvidenskaben og det spirituelle arbejde, der udføres over hele kloden i dag. Afslutningsvis får du en indføring i den nyeste forskning om bevidsthed, energi og sjæl med hjælp fra kvantefysikken.

På det praktiske plan igangsættes arbejdet med dit vidunderlige sanseapparat og du lærer at håndtere din energi. Alt sammen med udgangspunkt i en sund og nærende forankring, der tager afsæt i et kropsligt fokus, der sigter mod kroppen som sund beholder.

Den åndelige verdens opbygning og kommunikation med åndeverdenen

På dette modul rettes fokus mod den åndelige verdens opbygning og kommunikation med åndeverdenen – ikke fysiske væsener. Du introduceres til energisystemet samt de tilhørende psykologiske temaer og får viden om hvordan du, via energisystemet, kan skabe en kontakt til åndeverdenen og opløse evt. egne blokeringer, så energien flyder mere optimalt. Du får også undervisning i de åndelige planer & -hjælpere, sjælens udviklingsrejse og livet mellem livene – en forudsætning for at kunne skabe en solid og bevidst kontakt.

De psykiske evner og clairvoyance

På de to første moduler har du stiftet bekendtskab med sansningen af energi og energisystemet. Nu er det tid til at arbejde endnu dybere og lære at læse energien, clairvoyant. På dette modul arbejder vi dybere med metoden ”psykiske læsning” og du lærer at anvende samt afkode dine psykiske sanser.

Modulet har desuden stort fokus på etik & ansvar samt opbygning af sessioner og din personlige forankring som praktiserende clairvoyant medium.

Det æstetiske hjørne

Æstetik og kreativitet er nøglen til sjælen og underbevidstheden. På dette modul er der fokus på, hvordan du kan bruge kreative processer og værker i det clairvoyante arbejde. Du undervises også i farvernes sprog & symbollære samt får teknikker til at konkretisere din sansning.

Energetiske fortællinger, metoder og fokusering

Sansning er tæt forbundet med intuition, tillid og fokusering. På dette modul rettes fokus mod intuitionen og tilliden, når du ved hjælp af forskellige metoder og fysiske genstande skal træne din evne til at sanse energi og energetiske fortællinger. Du undervises i en bred vifte af metoder, der lærer dig at forstå og afkode energi og energetiske aftryk samt sammenhængen mellem forskellige energetiske frekvenser.

Den professionelle clairvoyant

På dette modul er der fokus på mødet med samt arbejdet med klienter. Du undervises i klienthåndtering og klientsprog samt konkret og fremadrettet vejledning – herunder tidsperspektiv. Du lærer at kommunikere med klienterne samt rumme og arbejde i et følelsesmæssigt spændingsfelt med stor respekt for klientens og dine følelser.

Sløret i rummet – den usynlige deltager

På dette modul rettes fokus på dig og din personlige udvikling. Du føres igennem dybe terapeutiske processer, der bevidstgør dine mønstre og åbner muligheden for bevægelser af samt forløsning af disse lukninger.

”Sløret i rummet– den usynlige deltager” har til formål at bevidstgøre egne problematikker, så du kan skelne mellem, hvad der er dit & klientens og dermed blive en ren & stærk kanal, der kan stå i de spejlinger, du står overfor i mødet med klienter.

Reinkarnation, karma og tidligere liv

Uddannelsen anser mennesket som værende flerdimensionelt med en bevidsthed, der inkarnerer igen og igen med henblik på læring og udvikling. På dette modul undervises i ”reinkarnation, karma og tidligere liv” med henblik på at lære, hvordan vi kan sanse tidlige prægninger og dermed hjælpe til bevidstgørelse af gamle mønstre, der kan (gen)udspilles og fastholde klienten i uhensigtsmæssige mønstre og/ eller forhindre udvikling. Der er stort fokus på etik, ansvar og den vigtige vejlederrolle i arbejdet med tidligere liv. Du får også selv mulighed for at opleve et tidligere liv, der har en direkte relation til måden du lever dit liv på og (måske) hjemtage den kraft og de ressourcer, som din sjæl gav afkald i denne inkarnation.

Fjernsessioner & platform

Med udgangspunkt i tesen ”den helt rigtige clairvoyant er vigtigere end den geografiske placering” undervises der i forskellige metoder og redskaber, der kan bruges til at udføre sessioner på afstand. Du lærer, hvordan du laver en specifik clairvoyant rådgivning uden at være tæt på din din klient og du prøver at videregive beskeder til enkeltpersoner foran et publikum – naturligvis med stort fokus på tilliden til åndeverdenen og dig selv.

Det levende medieskab – afdødekontakt

Ingen mennesker går igennem livet uden at miste nogen, de holder af. Mange efterladte søger svar på spørgsmål eller bekræftelse på, at de er ”derude” et sted. Som bevidst og praktiserende medium er du i stand til at skabe en kontakt mellem de kære afdøde og deres efterladte. På dette modul lærer du at etablere en kontakt til samt kommunikere med ånderne på en hensigtsmæssig og ordentlig måde – altid som talerør for ånden. Du lærer at skabe et solidt og konkret link samt videregive budskaber.

Det levende medieskab – ud af komfortzonen

Det levende medieskab rummer mange discipliner – former og måder hvorpå ånden kan vise, at sjælen overlever den fysiske død. På dette modul introduceres du for disciplinen klarsyn. Du undervises i effektive teknikker og bryder din komfortzone, når du skal forsøge at skabe et link og videreformidle beskeder til én blandt publikum.

Det levende medieskab – husrens; et kærligt healingsarbejde

Du har allerede stiftet bekendtskab med det levende medieskab og afdødekontakt – nu er det tid til at lære om, arbejde med og skabe grobund for forløsning af tunge energier og ”fangede” ånder.

Modulet retter fokus på arbejdet som ”rescue-medium”, der handler om at hjælpe jordbundne ånder tilbage i lyset. Du undervises i disciplinen ”husrens” (teoretisk og praktisk) og introduceres for forskellige rensningsteknikker & – metoder, der bruges til rensning og ændring af energifrekvenser.

Din vej

Modulet åbner til din sjæls dybder og din vej, når vi sætter fokus på, hvordan du skal bruge dit sanseapparat og alt, du har lært fremover. Modulet kaster lys på din indre sandhed og hjælper dig med at udstikke dén retning, din sjæl kalder på. Dette modul handler om at gøre din (ny)erhvervede viden til din egen, så du kan gå ud i verden, sprede dit lys, dine særlige talenter & gaver og leve i overensstemmelse med den, du dybest set er.

Det handler om at udfolde alle de frø, DU er lagt i vuggen med. Du skal ikke være en kopi – du skal være dig!

Den succesfulde selvstændige

Der sættes fokus på klinikdrift og livet som selvstændig, når du hjælpes godt i gang med dit virke. Du introduceres bl.a. for naturlovene og får effektive redskaber til, at sikre en stabil indkomst og vedvarende succes – med udgangspunkt i en holistisk tilgang. 

Kronen på værket – integration, genbesøg og eksamen

Vores fælles personlige og spirituelle rejse nærmer sig sin afslutning og eksamenssdagen står for døren. 

Modulet har til formål at afklare eventuelle spørgsmål og/eller genbesøge elementer fra undervisningen samt afvikle eksamen, så du officielt kan kalde dig certificeret ”clairvoyant medium rådgiver”. 

Vi skaber et fint og nænsomt miljø, der gør eksamen til så god en oplevelse som muligt og sender dig ud af døren med masser af kærlighed, hjertevarme og støtte i ryggen!

HVEM ER UDDANNELSEN FOR?

 • Dig der ønsker at arbejde dybt med dig selv; personligt og spirituelt
 • Dig der er nysgerrig på det spirituelle og (måske) har haft spirituelle og uforklarlige oplevelser
 • Dig der sanser andre mennesker, energier og stemninger
 • Dig der vil styrke din evne til at sanse specifikt, så du kan vejlede dig selv og andre
 • Dig der har en drøm om at blive selvstændig eller gerne vil inddrage sansning i dit nuværende arbejde
 • Dig der søger et kompetent uddannelsessted med høj faglighed, fokus på en jordnær spiritualitet og HELE dig

DATOER & TIDSPUNKT

Undervisningen afvikles over 15 moduler:
lørdage fra kl. 10-16 & søndage fra kl. 9-15
samt selvstudie, træningsklienter & supervision + en certificeringsdag.

Datoer;
Næste hold starter i sommeren 2024. Datoer offentliggøres snarest. Der tages forbehold for ændringer i nødstilfælde.

Der er max. 10 studerende på hvert hold.
Holdet oprettes ved minimum 6 studerende.

HVORDAN BLIVER JEG OPTAGET PÅ UDDANNELSEN?

For at sikre dig bedst muligt – og give dig muligheden for at mærke om CMU er den rigtige uddannelse for dig – skal du til en indledende (optagelses)samtale hos Camila Würtzgaard. Her snakker vi om dine forventninger til uddannelsen, din parathed og andet, der kunne have betydning for dit udbytte af studiet. 
Samtalen tager udgangspunkt i det spørgeskema, du udfylder, når du ansøger om optagelse (nederst på siden). Samtalen varer ca. 60 minutter og koster 900kr., som fratrækkes uddannelsesprisen, hvis du vælger at starte på uddannelsen. Efter samtalen tilbydes du en plads på uddannelsen, hvis du opfylder kriterierne for optagelse.  

Kriterier for optagelse: 

 • du godkendes til ”optagelsessamtalen” med Camila Würtzgaard 
 • du er i psykisk balance 
 • du har lyst til at arbejde med dig selv personligt og spirituelt 
 • du er indstillet på, at uddannelsen, og den medfølgende selvudvikling, kan åbne for dybder, der kræver sideløbende egenterapi hos en selvvalgt terapeut – dette er ikke inkluderet i forløbsprisen
 • du er parat til at udvikle og arbejde med dine psykiske evner 

DIN INVESTERING I DIG SELV

Engangsbetaling: 44.900 kr.
Ratebetaling: 49.955 kr.

Betalingsmuligheder:
Du kan frit vælge mellem to ovenstående to betalingsformer: engangsbetaling eller ratebetaling.

Engangsbetalingen betales ved tilmelding, når du har modtaget en bekræftelse + faktura.

Ved ratebetaling indbetaler du 1. rate på 5000 kr., når du har modtaget en bekræftelse på din tilmelding og en faktura. Din restbetaling deles op i 15 rater af 2.997 kr., som betales i forbindelse med hvert modul.
Når du vælger ratebetaling, hæfter du for betaling for hele forløbet og der udarbejdes en betalingsaftale, der er juridisk bindende. Hvis du mod forventning skulle afbryde dit forløb forfalder det resterende beløb til betaling og der gives ingen refusion.

Tjen penge mens du studerer
Da klienterfaring er en vigtig og prioriteret del af uddannelsen, får du mulighed for at opbygge et klientgrundlag, tjene penge og skabe et solidt fundament for dit kommende virke allerede under uddannelsen. 

“Min sjæl har vist mig min vej
– jeg ønsker, at din sjæl gør det samme for dig”

Camila Würtzgaard